Studentene ved Institutt for informasjonssystemer på UiA presentere oppgaven sin. Fra venstre Tobias Ekholt, Ine Mari Bredesen, Kasper J.I Skjæveland, Sondre Slettene og Niklas Fugledal.

Engasjerende studentpresentasjon og faglig innhold når GeoForum og Digin gjennomførte faglunsj

GeoForum og Digin gjennomfører en serie formelle faglunsjer hos medlemsvirksomhetene. Hensikten er å dele prosjekter og kunnskap på tvers av GIS/Geografisk IT og IT-miljøet ellers på Sørlandet, samt få til inspirasjon og samspill på tvers.

Årets første faglunsj var hos Kartverket i slutten av januar og hadde deltakelse fra både offentlig sektor, akademia og næringsliv.

En studentgruppe fra Institutt for informasjonssystemer ved UiA presenterte prosjektet sitt «Automatisering av dataflyt fra nasjonale kartbaser mot AI algoritmer», som er knyttet til KartAi-prosjektet. Gruppen skal jobbe med automatisering og selvbetjening av treningsdata direkte fra nasjonale kartbaser, noe som er et veldig viktig fundament for å skalere bruken av KartAi-plattformen. Studentene lager også et webgrensesnitt som henter ut data fra nasjonal kartdatabase og bearbeider dem til treningsdata for Artificial Intelligence (AI) algoritmer. Disse algoritmene bruker treningsdata for å lære opp maskinen til å finne kartobjekter fra flybilder.

Faglig innhold

Steinar Kjellevik Karlsen, ved Kartverket Agder presenterte en metode for oppdatering av høydekurver ved hjelp av sammenligninger fra datasettene laser og bildematching. Kartverket har store mengder innsamlede data som det er ønskelig å utnytte til bruk ved flere formål. Ved å ta utgangs¬punkt i laser og bildematching ønsker man å finne områder som ikke er optimalt kartlagt. Bildematching antas å holde en nøyaktighet innenfor 6 cm i høydemåling. Dette betyr at bilde¬matching er en nøyaktig innsamlingsmetode i høyderetning. Tidligere målte bakkepunkt brukes også for å sammenligne resultatene. For å finne en god modell på bakkepunkene, er klassifisering av dataene viktig. Alle punkt som ikke representere bakken fjernes fra datasettet. Når man har optimalisert de klassene som er nødvendige for analysen, utfører man en sammenligning. Målet nå er at høydekurver blir oppdatert i de områder hvor det har skjedd endringer siden forrige kartlegging, og spesielt i områder der andre data har endret seg uten at høydekurvene har blitt oppdatert.

Ivar Oveland fra Kartverket fortalte om arbeidet med fargekalibrering av flybilder. I fjor ble det kjørt en pilot for at fargeuttrykk i ortofoto skulle bedres. Det har over tid vært en utfordring med at forskjellige prosjekter har hatt ulikt fargeuttrykk. I overgangene mellom prosjektene har det blitt gitt et inntrykk av dårlig kvalitet på bildene. Realiteten er at det alltid vil være forskjellige lysforhold. Vi kan kanskje sammenligne dette med et slags «skjønnhetsfilter for flyfoto»?

geo

Godt samarbeid

Universitetet er med på utviklingen og i tillegg er TietoEvry med som mentor. Norkart bidrar med fagkompetanse innenfor geomatikk og har allerede gjennomført en fagdag om håndtering av geografisk informasjon for studentene . Prosjektgjennomføringen er i stor grad lagt opp slik som TietoEvry arbeider til daglig. Dette prosjektet skiller seg derfor ikke mye fra slik et lignende prosjekt ville blitt utført i arbeidslivet. Studentgruppen ved UIA, består av Tobias Ekholt, Kasper Johan Idland Skjæveland, Niklas Fugledal, Ine Mari Bredesen, og Sondre Slettene. Studentprosjektet er et samarbeid mellom TietoEvry, Kartverket, Norkart og UiA.

kart

Interessert i å vite mer? Ta en titt på studentenes egen nettside her.