Har du et innovativt prosjekt eller en god idé?

Da finnes det en del finansieringsmuligheter. Digin har laget en oversikt over noen av mulighetene som finnes innenfor tilskudd til bedrifter, både i Agder og nasjonalt.

Skattefunn

Gjennom Skattefunn kan private bedrifter få 19% av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Skattefunn bidrar med finansiering dersom du skal utvikle ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess. Et Skattefunn-prosjekt må være målrettet og avgrenset, samt fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter. Det vektlegges også at søkerbedriften har nytte av resultatet.

Søknad om støtte kan sendes inn hele året, men søknader som sendes inn innen 1. september får garanti om behandling i inneværende år. 23. april holder Forskningsrådet digitalt Skattefunn-kurs

Les mer om Skattefunn her.

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsmobilisering Agder har to ulike tilskudd:

 1. Forprosjektmidler: 80% støtte til nye forskningsprosjekter, inntil kr. 300 000. Minimum 50 % av støtten skal gå til innkjøp av FOU-tjenester

 2. Mobilitet, «Forsker til låns»: 100 % støtte til nye mobilitetsprosjekter, inntil kr. 300 000. Hele støtten skal gå til personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren

Det er ingen søknadsfrister og søknadene behandles fortløpende med kort saksbehandlingstid, maksimum tre uker.

Les mer her.

Ekstraordinært innovasjonstilskudd for 2020 (Innovasjon Norge)
Målgruppen for innovasjonstilskudd er innovative bedrifter med vekstpotensial.

Et innovasjonsprosjekt skal utvikle eller forbedre et nytt produkt, ny prosess eller tjeneste. Prosjektet kan omfatte en innledende strategiprosess og tilhørende kompetanseutvikling, utviklingsaktiviteter og testing, samt implementering av ny produksjonsprosess, ny organisasjonsmodell eller ny forretningsmodell. Minimumskrav til egenfinansiering er 20 prosent. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 80 prosent av godkjent støttegrunnlag gjennom å kombinere tilskudd og lån.

Les mer her.

Innovasjonskontrakt (Innovasjon Norge)
Små og mellomstore norske bedrifter i alle vekstfaser kan få dette tilskuddet, såfremt prosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet og pilotkunde, der fokus ligger på kommersialisering, skalering og vekst.  Pilotkundens bidrag i form av arbeidsinnsats og finansiering skal utgjøre minimum 20% av prosjektets totale kostnader.

Innovasjonskontrakter har løpende søknadsfrister. Les mer her.

Tilskudd til kommersialisering (Innovasjon Norge)
Tilskudd til kommersialisering dekker inntil 75 % av godkjente kostnader, begrenset oppad til 750.000. Tilskuddet kan dekke både eget arbeid og eksterne kostnader. Kommersialiseringstilskudd er delt opp i to faser: 

 • Fase 1: Kommersialiseringstilskudd fase 1 egner seg for selskaper i en tidlig kommersialiseringsfase. Bedrifter yngre enn 5 år kan søke, og bedrifter yngre enn 3 år prioriteres.
  «Finansieringen kan du bruke til å etablere en økonomisk bærekraftig forretningsmodell og lansere løsningen i markedet. Vi gir Kommersialiseringstilskudd til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller prosjekter som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene.»
  Her kan du lese mer om Tilskudd til kommersialisering – fase 1.

 • Fase 2: Dette tilskuddet skal brukes til å delfinansiere aktiviteter som videreutvikler selskapet ditt. Det stilles krav om at du har en medvirkende ekstern investor og at du er på vei inn i en vekstfase. 
  Her kan du lese mer om Tilskudd til kommersialisering – fase 2.

Ønsker du mentor? (Innovasjon Norge)
Innovasjon Norge tilbyr mentortjenester til daglige ledere i gründerbedrifter. Som følge av covid-19 har Innovasjon Norge utvidet tjenester. De tilbyr derfor også innovative bedrifter en mentor som hjelper din bedrift i inntil 10 timer.

Her kan du lese mer om mentorordningen.

Innovasjonslån (Innovasjon Norge)
Innovasjonslån er et tilbud til bedrifter over hele landet i alle næringer, med enkelte unntak. Ordningen prioriterer ikke tradisjonell varehandel, personlig tjenesteyting, utleievirksomheter, håndverkertjenester eller andre virksomheter som har et lokalt eller regionalt marked.

Innovasjon Norge kan normalt finansiere inntil 50 prosent av kapitalbehovet. Finansiering utover 50 prosent vurderer Innovasjon Norge fra sak til sak. Avdragstiden på Innovasjonslån tilpasses prosjekttype og er normalt inntil 15 år. Det kan innvilges inntil 50 mill. kroner i innovasjonslån per bedrift.

Les mer her.

Bedriftsnettverk (Innovasjon Norge)
Et bedriftsnettverk kan hjelpe små- og mellomstore bedrifter med vekstambisjoner til å etablere kommersielt, strategisk og markedsrettet samarbeid for å styrke innovasjonsevne og konkurransekraft.

Bedriftsnettverket må bestå av minst tre små og mellomstore bedrifter med etablert virksomhet i Norge og sunn økonomi. Formålet med prosjektet må være økt vekst og verdiskaping gjennom utvikling og realisering av nye markedsmuligheter i eksisterende eller nye markeder i utlandet eller i Norge, med utgangspunkt i bedriftenes eksisterende produkter, tjenester, kompetanse og teknologi.

Det kan søkes støtte til hovedprosjekter til delfinansiering av kostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter som er strategisk viktige for å realisere felles mål. Det kan søkes om støtte inntil 750.000 kroner per år i inntil tre år til hovedprosjekter. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 prosent av de støtteberettigede kostnadene. 

Les mer om Bedriftsnettverk her.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet (Forskningsrådet)
Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Prosjektene skal bidra til bærekraftig utvikling innenfor FNs bærekraftsmål. Innovasjonsprosjekter skal også gi andre samfunnsøkonomiske gevinster, for eksempel gjennom deling av forskningsbasert kunnskap og bidrag til å løse samfunnsutfordringer.

Forskningsrådet gir støtte til prosjektkostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. De gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring, uttesting og ferdigstilling av nye produkter og tjenester. 

Prosjekter må ha et omfang som tilsvarer samlede prosjektkostnader på minst 4 mill. kroner for en prosjektperiode på mellom 2 og 4 år. Maksimal støtte fra Forskningsrådet til et prosjekt er 16 mill. kroner.

Les mer her.

Klimavennlig teknologi (Enova)
Enova har to typer støtteprogrammer: Støtte til teknologiutvikling og redusert teknologikostnad/ økt ytelse på den ene siden, og markedsutvikling og volum på den andre.

Enova har tre teknologiprogram som støtter ulik teknologisk modenhetsgrad, ulike programkriterier og ulike støtteordninger.

 1. Pilotering (umoden teknologi): Enova kan gi FoU-støtte til teknologi som vil gi reduserte klimagassutslipp, bedret energieffektivitet eller redusert effektuttak. Teknologien må være vesentlig bedre for miljøet enn eksisterende løsninger, og være egnet for uttesting i pilotskala før kommersialisering.

 2. Demonstrasjon (delvis moden teknologi): Enova har mulighet for å gi betingede lån til avlastning av teknisk risiko i demonstrasjonsprosjekter for energi- og klimateknologi.

 3. Fullskala (moden teknologi): Gjennom dette tilbudet gir Enova investeringsstøtte til realisering av innovative prosjekter innen energi- og klimateknologi.

Les mer om Enovas støtteordninger for klimavennlig teknologi her.

Her kan du se en oversikt over alle støtteordningene til Enova.