I4Helse4Business-prosjektet i sluttfasen

Prosjektet «I4Helse4Buisness» har som mål å utvikle gode aktiviteter i satsingen til i4helse og konkrete prosjekter i næringslivet. Prosjektet er finansiert av Agder Fylksekommune og er en viktig satsing på helse-og velferdsteknologi på Agder, med spesielt fokus på e-helse.

Digin har de siste årene jobbet strategisk sammen med I4Helse mot den felles målsetningen om å utvikle privat næringsliv slik at innovasjon innenfor produkter og tjenester til helse- og omsorgssektoren skal styrkes. Det har vært viktig å synliggjøre at behovet for digitalisering og teknologi fra denne sektoren er vesentlig da Norge står overfor store utfordringer, blant annet knyttet til eldrebølgen. For å løse disse utfordringene det nødvendig med en høy grad av innovasjon og digitalisering innenfor helse.

Prosjektet har skapt et mulighetsrom for oppbygging av en ny helsenæring i Norge. Helse-og velferdsteknologi er et felt som er preget av høy teknologisk innovasjonsgrad, men det er fremdeles også et stort behov for forskning samt et potensial for næringslivet i omstilling til å utvikle nye produkter og tjenester.

Dream Team-prosjektet

Gjennom prosjektet har samarbeidet mellom Digin og I4Helse skapt flere suksesshistorier. Blant annet Dream Team som vi har skrevet om tidligere. Dette prosjektet kan du lese mer om her.

Utgangspunktet for Dream Team var at over 100.000 personer med funksjonshemminger som står utenfor arbeidslivet i Norge sier at de ønsker seg en jobb. Målet var å teste ut hvordan robotteknologi kan bli et viktig hjelpemiddel for dem med nedsatt funksjonsevne i jobbsammenheng. På bildet under ser du 18 år gamle Andreas Eikin som har vært en pådriver i prosjektet sammen med sin far.

dreamteam

Fokus på eldreomsorg og demens

Et annet prosjekt er "demensroboten Ann", hvor ideén er plukket opp fra relasjoner i Oslo av tidligere daglig leder i Digin rundt 2019. En av Digins medlemsbedrifter søkte om midler av I4Helse4Business til å gjennomføre et forprosjekt om Ann og fikk tilslag. Dette har igjen ført til et nytt spin off selskap som er etablert nylig og skal jobbe med elementer hentet ut fra den opprinnelige idéen om Ann. Dette er noe Digin gleder seg til å fortelle mer om når gründerne er klare for å presentere konseptet sitt.

Det er trygt å si at prosjektet har bidratt til aktivitet og engasjement for e-helse i regionen. Allerede ser vi etablering av nye bedrifter og skapte arbeidsplasser som et direkte resultat, men også en stor, verdifull kartlegging av mulighetene for eksisterende bedrifter på Sørlandet gjennom I4Helses prosjekt; «Mobilisering til Pilot Helse». Målet for dette prosjektet var å synliggjøre finansieringsbehov og finansieringsalternativ gjennom offentlige utlysninger slik at det kan føre til innovative løsninger i helse – og omsorgstjenesten.

Det er en stor suksesshistorie når offentlige midler skaper nye innovasjoner i etablerte bedrifter i tillegg til oppstartselskap og nye arbeidsplasser. I4Helses involvering har vært avgjørende for suksessen og fungert som en brobygger mellom helseinstitusjoner og næringsliv. I tillegg pågår det standardiseringsarbeid i et annet prosjekt som er finansiert gjennom I4Helse4Business, noe som er spesielt viktig å ha fokus på innenfor e-helse. Digin er spent på resultatene fremover og gleder seg til fortsettelsen for det viktige arbeidet innenfor e-helse i regionen.