Ny kompetanse på vei inn i arbeidslivet – nytt og spennende utdanningsprogram

Utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon er et nytt og spennende progam i vidergående opplæring. Faget har liten fagopplæringstradisjon i Norge. Digin, Digi Agder, Agder fylkeskommune og IKT Agder ønsker derfor å samle bransjen til felles innsats for å bidra til å sikre et godt utdanningsløp for disse elevene og viktig fremtidig kompetanse til landsdelen. 

Økt kompetansebehov frem mot 2030

Den digitaliseringsomstillingen vi har vært gjennom de siste årene har vært viktig for konkurransekraften til bedriftene i regionen, og for å «holde hjulene i gang» i «AS Norge» de siste årene under ulike pandemitiltak. Den delen av det digitale skiftet vi alle har opplevd nytten av de siste årene er effektive digitale samhandlingsverktøy, både privat, men også i jobbsammenheng, også for mange som ikke tidligere har brukt digitale verktøy. Vi ser verdien i effektive møter, vi sparer miljøet for unødvendige reiser og vi setter blant annet pris på at digital samhandling gir oss muligheter for distribuert arbeidsliv og kompetansearbeidsplasser i distriktene. Vi er nå mer digitaliserte enn noen gang. Men baksiden av denne økte digitaliseringen er at vi blir mer sårbare, det er viktigere enn noen gang med økt kompetanse på infrastruktur, IT-drift og utvikling. Flere av de nye digitale tjeneste krever også økende forståelse mellom fagene medieproduksjon og informasjonsteknologi. Dette nye utdanningsprogrammet med felles grunn i VG1, og fordypning og spesialkompetanse videre i VG2 og i lærlingeløpet innenfor så ettertrakte kompetanseområder er svært spennende og gir en svært attraktive rekrutteringsmuligheter for bedrifter.

I følge Rapport nr. 1-2021 fra Samfunnsøkonomisk analyse er det nå et stort udekket behov for IKT-spisskompetanse i det norske arbeidsmarkedet, og problemet vil bli verre de kommende årene. Sysselsettingen i IKT-næringen har vokst med 25 prosent de siste 10 årene og behovet er forventet å vokse med ytterligere 66 prosent fram mot 2030. Beregninger i denne rapporten viser at IKT-næringene, gjennom egen produksjon og leveranser til andre næringer, har bidratt til 80 prosent av den samlede produktivitetsøkningen i Norge i perioden 2003–2017. Dersom man ikke klarer å fylle gapet mellom antall arbeidstakere med riktig kompetanse og etterspørselen fra arbeidslivet fram mot 2030 risikerer vi et verditap nasjonalt på 2,2 milliarder årlig. Rapporten «Behovet for IKT kompetanse i Norge» utarbeidet av HK-Dir høsten 2021 peker også på dette gapet og viser til at 1 av 5 bedrifter i IKT næringen har rekrutteringsproblemer, og den viser også til at IKT næringen skiller seg ut med en høy nettoandel virksomheter som flere år på rad nå forventer økt sysselsetting. Hvis vi videre ser på tall for sysselsatte med IKT-utdanning i ulike næringsgrupper/bransjer så er kun 27% av dem sysselsatt innenfor IKT-næringen, dette påvirker alle næringer.

Nytt utdanningsprogram

I forbindelse med fagfornyelsen, utviklingen og innføringen av nye læreplaner i forbindelse med kunnskapsløftet, ble informasjonsteknologi og medieproduksjon etablert som et nytt toårig yrkesfaglig utdanningsprogram fra høsten 2020.

Gjennom fagfornyelsen fikk yrkesfagene ny struktur i 2020. Medieproduksjon ble tatt inn igjen som som et yrkesfag (tidligere yrkesfaglig Medier og kommunikasjon), og IT gikk fra et ettårig utdanningsløp (kun VG2 IKT-servicefag) til et toårig løp i kombinasjon med medieproduksjon. Ideen bak dette felles utdanningsprogrammet var å etablere et utdanningsprogram som var rettet mot den teknologiske utviklingen i samfunnet, hvor en kombinasjon av IT-kompetanse og kompetanse i formidling i stadig flere kanaler - på mange ulike plattformer er etterspurt i IT-, kommunikasjons- og mediebransjen. Utdanningen skal blant annet gi elevene en bredere kompetanse, for eksempel ved at den gir medielærlinger innsikt i IT-problemstillinger, og IT-lærlinger grunnlag for å kommunisere hvordan tekniske løsninger fungerer.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon tilbys i dag ved Tangen videregående skole (45 elever årlig) og Sam Eyde videregående skole (30 elever årlig). De første lærlingene skal ut i bedrift høsten 2022: 45 elever innenfor IT og 30 elever innenfor medieproduksjon (Agder). Fra høsten 2022 er utdanningsprogrammet også planlagt som et tilbud ved Risør videregående skole og Eilert Sundt videregående skole.

Liten fagopplæringstradisjon i Agder – stort behov for lærlingplasser

Det nye utdanningsprogrammet er delvis ukjent for bransjen, og det er liten fagopplæringstradisjon i deler av programmet. Bransjen er kjent for å rekruttere fra høyere utdanning og mindre kjent med rekruttering innenfor yrkesfagene.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon retter seg mot IT-bedrifter og kommunikasjons- og mediebedrifter, men er vel så mye en kompetanse som store deler av næringslivet og offentlig sektor på Agder trenger, eksempelvis IT-utviklere, driftsteknikkere, mediedesignere, medieteknikker og medieprodusent. Kunnskapsområder som har blitt betraktelig mer ettertraktet gjennom pandemien med nye digitale arbeidsformer og formidlingsbehov.

Agder fylkeskommune og IKT Agder har en helt sentral rolle og ansvar overfor lærlingene på informasjonsteknologi og medieproduksjon, og har det siste året iverksatt en større satsing på feltet. I tillegg til å øke ressursene på området er det etablert et nytt og forbedret rammeverk for lærlinger. Dette skal sikre at vi bruker vår felles kompetanse og kapasitet til å gi våre lærlinger et spennende og godt lærlingsløp. Gjennom den nye strukturen skal lærlingene innenfor informasjonsteknologi og medieproduksjon bli godt ivaretatt og gjennomført løpet med god motivasjon uavhengig av hvor de er utplassert. De skal få varierte oppgaver, godt læringsutbytte og tilrettelegging for at de skal kunne lykkes i videre karriere. Vi vil, i tett samarbeid med de videregående skolene, bidra til å sikre at det nye utdanningsprogrammet blir et viktig bidrag innenfor et kritisk kompetanseområde på Agder.

Felles satsing med Fylkeskommunen, IKT Agder, Digi Agder og Digin

Vi ønsker med dette å samle bransjen i en felles satsing for å sikre regionen kritisk fremtidig kompetanse og en solid fagopplæring for kommende elever. Vi ønsker å vise at gjennom å delta i utdannelsen av lælinger vil dere ikke bare være med å sørge for at landsdelen for tilgang på kritisk kompetanse, men også en unik mulighet til å være med å forme framtidige arbeidstakere i din bedrift. Det er etablert en arbeidsgruppe som i løpet av kort tid vil invitere bransjen inn til et arbeidsmøte for å sikre felles innsats på dette viktige området.

Digin, Digi Agder, IKT Agdr og Agder fylkeskommune inviterer til informasjonsmøte med bransjen torsdag 3. mars 2022, klokka 12:00 til 14:00 i Kristiansand.

For mer informasjon, ta kontakt med Kai Tore Flottorp, Fag- og yrkesopplæringen i Agder fylkeskommune (kai.tore.flottorp@agderfk.no / +4792812829)