Fra venstre: Næringsminister Cecilie T. Myrseth, Bernt Jørgen Stray –direktør for Samhandling og innovasjon i Kristiansand kommune, Cathrine Stien – daglig leder i Digin og Digitaliseringsminister Karianne O. Tung

Vi ber om dine innspill til veikart for teknologinæringen i Norge!

Norge står ved et kritisk veiskille i utviklingen av sin næringsstruktur, et tema som ble grundig diskutert under innspillsmøte 3. mai, arrangert av Digital Norway. Næringsminister Cecilie T. Myrseth og digitaliseringsminister Karianne Tung, sammen med ledere fra næringslivet og akademia, delte sine visjoner for et fremtidsrettet Norge.

På dette møtet var Agder sterkt med Digin og Kristiansand kommune #vårtagder på talelisten. Vi mener det er svært viktig at Norge er ambisiøse innen utviklingen av de dype teknologiene som kunstig intelligens, autonome systemer, robotikk og kvantesystemer og delte våre tanker rundt dette.  

Under møtet ble det fremhevet hvordan IT- og teknologinæringen i Norge ikke bare er blant de mest produktive per ansatt, men også hvordan disse næringsveiene kan drive omstilling og økt produktivitet på tvers av alle sektorer. "Vi må gi de modige innovatørene og gründerne rammevilkår som ikke bare er gunstige, men som aktivt demper risiko. Slik kan offentlig sektor og virkemiddelapparatet bidra til økosystemene av leverandører og teknologier. Vi trenger risikoavlastende rammeverk som muliggjør samarbeidende utvikling!" uttalte daglig leder i Digin, Cathrine Stien. 

Jon Gravråk fra Bulk Infrastructur, som med rette under innspillsmøtet spurte om landets strategiske satsingsområder innen teknologi: "Skal vi selge strøm, industriprodukter, eller satse på kunstig intelligens?"  Svaret, som synes å være bredt akseptert, peker mot å utvikle næringer som maksimerer verdi av strøm og arbeidskraft, med et sterkt fokus på kunstig intelligens. Dette underbygges av Norges unike posisjon innen kraftproduksjon og fiberinfrastruktur, som gir et solid grunnlag for avanserte teknologiske satsinger. 

Kart.AI som eksempel 

For å realisere sine ambisjoner, ønsker regjeringen å lansere et veikart som ikke bare skisserer målene, men også detaljerte planer for hvordan det teknologibaserte næringslivet kan bli en enda mer integrert del av den norske økonomien. Denne innsatsen krever samarbeid på alle nivåer, inkludert stat, næringsliv, og akademia. Her i Agder har vi vist gjennom prosjekter som Kart.AI et eksempel på hvordan offentlig sektor kan støtte teknologiske økosystemer. Det er en sterk enighet om at Norge har et unikt utgangspunkt for å være en global leder innen teknologiinnovasjon. Men for å sikre denne posisjonen, må vi også sikre at vi har et næringsliv som er attraktivt for talentene som vil forme morgendagens teknologier. 

Skriftlige innspill etterlyses 

Næringsdepartementet har åpnet for skriftlige innspill frem til 31. mai. Dette er en gyllen mulighet for alle interesserte parter å bidra med sine perspektiver på hvordan Norge best kan navigere og utnytte teknologiske fremskritt for nasjonal vekst og velstand. Her ønsker Digin at våre medlemmer enten sender inn deres tanker på mail innen 24.mai til cathrine@digin.no så vil vi sammenfatte et felles innspill på vegne av våre medlemmer, eller sender inn egne innspill her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/innspill-til-veikart-for-teknologinaring/id3036616/ 

Næringslivet blir bedt om å reflektere over følgende: 

  • Hva er det deres bedrift eller organisasjon trenger for å lykkes gjennom store teknologigjennombrudd og markedsendringer drevet av f.eks kunstig intelligens, robotikk eller andre transformerende teknologier? 
  • Hva gjør, og hvordan samarbeidet dere, for å utnytte mulighetene teknologiskifter medfører, og hvor er utfordringene størst? 

Norge står klar til å ta steget videre inn i en teknologisk fremtid, med en befolkning og et næringsliv som er mer enn klare til å omfavne de mulighetene og utfordringene som teknologiske innovasjoner bringer med seg. Vi ser frem til å samle videre innspill og løfte Agders og vår nærings stemme i dette viktige nasjonale arbeidet!